Beschermingsbewind

Beschermen belangen

Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om (een deel van) de goederen van diegene onder bewind te stellen. Officieel heet deze maatregel ‘onder bewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’.

Taken van een Bewindvoerder 

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt geregeld. Bovendien moet hij er de administratie over voeren. Zo moet geld goed worden uitgeven dat wil zeggen aan de huur, gas en licht en andere vaste lasten.

Alle vaste lasten

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Dat wil zeggen uw vaste lasten betalen. Hieronder valt o.a. huur, energie, ziektekostenpremie en eigen risico. Maar bijvoorbeeld ook  belastingaangifte doen en het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).

Tot de normale werkzaamheden behoren:

 • het opstellen van een budgetplan aan de hand van inkomsten en vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan- er in komt wordt onderzocht wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing genomen is.
 • het uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld enz.) volgens het opgestelde budgetplan.
 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter.
 • verzorgen van belastingaangifte box 1.
 • aanvragen belastingtoeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag).
 • aanvragen van uitkeringen.
 • aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.
 • het aanvragen van bijzondere bijstand bij de Sociale Dienst van de gemeente voor het vergoeden van de bewindvoering.
 • declareren bij de (zorg)verzekering.
 • controleren en betalen van bijdrage AWBZ.
 • beheer verzekeringen (afsluiten en opzeggen.)
 • de contacten met diverse instellingen /instanties.
 • afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden.
 • behandeling en doorzending van post.
 • telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen).
 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter.

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

 • problematische schuldsanering.
 • meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV.
 • belastingaangifte box 2 en 3.
 • ingewikkelde nalatenschappen.
 • ontruiming van de woning.
 • frequent naar zitting Kantonrechter.
 • het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling.
 • voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling.
 • administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB).
 • verkoop onroerend goed.